header

Lokalizacja klubu

{article Siedziba klubu SKT PŁazik}{text} {readmore}{/article}

Kalendarz

{article Kalendarz}{text} {readmore}{/article}

Regulamin Rajdu "Jura" PDF Drukuj
Wpisany przez Radek Jankowski   
środa, 01 maja 2024 00:00

§ 1. CEL IMPREZY

1.1 Promocja walorów historycznych, krajobrazowych, przyrodniczych i turystycznych obszaru Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej.

1.2 Popularyzacja turystyki pieszej, promocja aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia oraz promowanie aktywnego wypoczynku.

§ 2.NAZWA IMPREZY

48. Rajd Politechniki Łódzkiej „Jura 2024”

§ 3.ORGANIZATOR

Organizatorem rajdu pieszego jest Studencki Klub Turystyczny „PŁazik”

§ 4.WARUNKI UCZESTNICTWA

4.1 Liczba miejsc jest limitowana pojemnością schroniska. Liczy się kolejność nadsyłania kompletnych zgłoszeń. Zgłoszenie następuje poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego

4.2 W przypadku nie wzięcia udziału w imprezie, wpisowe i pozostałe koszty nie będą zwracane.

4.3 Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

a. Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu i przewodników. Dokonując zgłoszenia, uczestnik składa tym samym oświadczenie, iż akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu;

b. Stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez organizatora rajdu oraz przewodnika;

c. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości lub podstemplowanej legitymacji;

d. Przemieszczania się zwartą grupą i niezbaczania z wyznaczonego szlaku;

e. Tempo marszu nadaje opiekun grupy i jest ono dostosowane do tempa najwolniejszego uczestnika;

f. Czas i miejsce odpoczynku wyznacza opiekun grupy;

g. Wszelkie niedyspozycje zdrowotne bezzwłocznie należy zgłaszać organizatorowi rajdu;

h. Obowiązują zachowania proekologiczne.

§ 5.ZAPEWNIENIA ORGANIZATORÓW

Organizatorzy rajdu pieszego zapewniają uczestnikom:

a. Wyżywienie wraz z napojem na zakończenie Rajdu;

b. Ubezpieczenie;

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Wszelkich informacji udziela organizator rajdu.

6.2 Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność na szlaku.

6.3 Uczestnicy rajdu zobowiązani są do znajomości Regulaminu Rajdu i stosowania się do zaleceń organizatora.

6.4 Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizatorzy rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe wynikłe przed, w czasie rajdu lub po rajdzie, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

6.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione, zgubione lub skradzione w trakcie imprezy.

6.6 Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych na stronie internetowej organizatora oraz materiałach promocyjnych organizatorów.

6.7 W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.

6.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za uczestników Rajdu.

6.9 Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

Poprawiony: piątek, 10 maja 2024 17:17